TUPALAN PUUTARHAKERHO ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

yhdistyksen nimi on Tupalan puutarhakerho ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Pori. Yhdistys voi olla jäsenenä alueellisissa ja valtakunnallisissa
puutarhaorganisaatioissa.


2§ Tarkoitus, toiminta ja rahoitus

2.1. Yhdistyksen tarkoituksena on

– edistää ja kehittää puutarha harrastusta

- edistää jäsenien yhteisiä henkisiä ja fyysisiä puutarhan hoitoon liittyviä harrastuksia

– valvoa jäsentensä yhteisiä harrastukseen liittyviä etuja

2.2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– vuokraa Porin kaupungissa omistamaltaan tontilta (kiinteistö 609–43–139–1) jäsenilleen ryhmäpuutarhapalstoja voittoa tavoittelematta

– harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa

- tekee esityksiä ja aloitteita yhteiskunnan eri tahoille

– hoitaa sen haltuun uskottuja rakennuksia ja laitteita

– järjestää kokouksia, talkoita sekä juhla- ja virkistystilaisuuksia

2.3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys

– hankkii ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta irtainta omaisuutta

– voi harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa sekä puutarha-alan tuotteiden välitystoimintaa jäsenilleen voittoa tavoittelematta

– järjestää rahan keräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä sekä voi ottaa vastaan lahjoituksia,
avustuksia ja testamentteja.

3§ Jäsenet

3.1.
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka ovat vuokranneet palstan
Tupalan ryhmäpuutarhan alueelta ja jotka hyväksytään yhdistyksen jäseniksi.
Lisäksi yhdistykseen voi kuulua kannatusjäseniä sekä kunniapuheenjohtaja. Kannatusjäseneksi
voidaan ottaa myös erilaiset oikeuskelpoiset yhteisöt. Jäsenet hyväksyy
hallitus, kunniapuheenjohtajan kutsuu yhdistyksen kokous. Kunniapuheenjohtajaksi
voidaan kutsua yhdistyksen toiminnassa erityisesti
ansioitunut henkilö. Ehdotuksen kunniapuheenjohtajan kutsumisesta tekee
hallitus ja päätöksen tekee yhdistyksen kokous 2/3 äänten enemmistöllä.
Samanaikaisesti yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja. Saavutetut
jäsenoikeudet säilyvät.

3.2. Jäseniltä perittävät liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksut määrätään kullekin jäsenryhmälle erikseen ja niistä päätetään syyskokouksessa. Kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksuista.

syyskokous määrää myös varsinaisilta jäseniltä perittävän palstavuokran ja vesimaksun. Varsinaisella jäsenellä on velvollisuus osallistua syyskokouksen päätöksen mukaisesti talkootoimintaan tai suorittaa talkoovelvoitemaksu.

3.3. Varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus ottaen huomioon kohdassa 8.3 oleva rajoitus. Kannatusjäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla, jos eivät ole samalla varsinaisia jäseniä, on vain puheoikeus.

3.4. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamallasiitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan ilmoittamispäivästä. Eronneen jäsenen on suoritettava jäsenyyteen
liittyvät erääntyneet sekä myöhemmin erääntyvät jäsen- ja muut sääntömääräiset
maksut.

3.5. Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsen- ja muut sääntömääräiset maksut sekä jäsenvelvoitteet tai on rikkonut yhdistyksen ja jäsenen välisen sopimuksen tai hän on muutoin toiminut yhdistystä huomattavasti vahingoittavalla tavalla. Jäsen on velvollinen
eroamaan yhdistyksestä, kun kohdassa 3.1 oleva vuokrasuhde päättyy.

3.6. Päätöksen jäsenen erottamisesta tekee hallitus, mutta jäsenellä on oikeus vedota asiassa yhdistyksen seuraavaan kokoukseen jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Erotetulla jäsenellä on samat velvollisuudet kuin eronneella jäsenellä.

3.7. Erotetun tai eronneen jäsenen oikeus toimia palstan vuokraajana päättyy yhden vuoden kuluttua erottamisen/eroamisen voimaantulosta, ellei lyhyemmästä ajasta sovita.

4§ Hallitus ja toimihenkilöt

4.1. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosittain syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut kuusi (6) varsinaista jäsentä, joista kaksi (2) on erovuorossa vuosittain. Hallitukseen valittujen henkilöiden toimikausi on seuraavat kolme kalenterivuotta.

4.2. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

4.3. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

4.4. Hallituksen tehtävänä on vastata yhdistyksen toiminnasta sekä talouden hoidosta ja valvonnasta, edustaa yhdistystä sekä asettaa tarvittaessa jaostot ja toimikunnat ja määritellä niiden tehtävät.

4.5. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen tulee kokoontua myös erityisesti ilmoitettua asiaa varten, jos puolet sen jäsenistä sitä vaatii.

4.6. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme hallituksen jäsentä on saapuvilla.

4.7. Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaalissa kuitenkin arpa.

5§ Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, joku heistä yhdessä yhden (1) hallituksen jäsenen kanssa.

6§ Tilit ja toiminnantarkastajat

6.1. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

6.2. Hallituksen tulee antaa tilinpäätösehdotus toiminnantarkastajalle vähintään yksi kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

6.3. Yhdistyksellä on yksi (1) varsinainen toiminnantarkastaja ja hänellä yksi (1) varahenkilö. Heidät valitaan syyskokouksessa tilikaudeksi kerrallaan.

7§ Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin

7.1. Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin tulee esittää vähintään kaksi viikkoa ja enintään yksi kuukausi ennen kokousta. Kutsut esitetään ryhmäpuutarha-alueen virallisilla ilmoitustauluilla.

8§ Yhdistyksen kokoukset

8.1. Kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous syyskuun aikana.

8.2. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

8.3. Yhdistyksen kokouksessa on varsinaisella jäsenellä jokaista vuokraamaansa palstaa kohden yksi ääni. Varsinaisen jäsenen perheenjäsen tai joku muu yhdistyksen varsinainen jäsen voi yhdellä (1) valtakirjalla käyttää varsinaisen jäsenen äänioikeutta. Valtakirjaedustus on
muissa tapauksissa kielletty.

8.4. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla.9§ Kevät- ja syyskokouksen asiat

9.1. Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:

1.
Kokouksen
avaus

2.
Todetaan
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
äänten laskijaa

4.
Hyväksytään kokouksen asialista

5.
Esitetään toimintakertomus

6.
Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

7.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

8.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9.2. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:

1.
Kokouksen avaus

2.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi
äänten laskijaa

4.
Hyväksytään kokouksen asialista

5.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma

6.
Päätetään talkoovelvoituksesta

7.
Vahvistetaan seuraavan vuoden palstavuokra, jäsenmaksun, talkoovelvoitemaksun ja vesimaksun suuruus

8.
Vahvistetaan hallituksen laatima tulo- ja menoarvio

9.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja

10.
Valitaan hallitukseen erovuoroisten tilalle kaksi (2) uutta jäsentä

11.
Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja

12.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9.3. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokousta.

10§
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

10.1. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.


10.2. yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa
lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.